نوار پیشرفت و نمودار پای

نوار پیشرفت

توسعه
طراحی
بازاریابی
تست

نمودار دایره ای

نمودار گرد

  • برنامه ریزی
  • تحلیل و بررسی
  • طراحی
  • کدگذاری
  • آزمایش کردن
  • برنامه ریزی
  • تحلیل و بررسی
  • طراحی
  • کدگذاری
  • آزمایش کردن

نمودار خطی

  • یک
  • دو
  • یک
  • دو
X